MSC Covid Protocol – Itinerariile în Mediterana – actualizat la 24 Martie 2022 

RO

Toți pasagerii cu varsta de 12 ani împliniți sa fie complet vaccinați (set complet de vaccinuri finalizat cu minim 14 zile înainte de începerea croazierei, vaccinuri acceptate*: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax) + RT-PCR sau test antigen în termen 48 de ore înainte de plecarea navei.

* În conformitate cu reglementările locale ale țărilor.

SAU

Sa fie recuperați din COVID-19 în ultimele 6 luni + RT-PCR sau test antigen cu 48 de ore înainte de plecarea navei.

Oaspeți cu vârsta cuprinsă între 2 și 11 ani: RT-PCR sau test antigen cu 48 de ore înainte de plecarea navei.

Politica companiei solicita prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR sau antigen cu 48 de ore înainte de plecarea navei, independent de cerințele specifice ale guvernelor locale.

Combinațiile „mix-and-match” sunt acceptate cu condiția ca ambele vaccinuri să fie aprobate (vezi lista de mai sus).

Auto-testarea antigenului NU SE ACCEPTĂ la îmbarcare.

Pasagerii recuperați de COVID-19 cu o doza de VACCIN sunt considerați complet vaccinați atâta timp cât au primit VACCIN sau s-au recuperat de la Covid în ultimele 6 luni (trebuie să furnizeze un cod QR sau, alternativ, o documentație de validare)

ÎNCEPAND DE 1 FEBRUARIE VOR FI CONSIDERATE VACCINURI/CERTIFICAT COVID VALABIL IN 9 LUNI* DE LA A DOZA A DOZA

TOȚI PASAGERII CU BOOSTER SUNT EXCEPȚIȚI DE ACEASTĂ RESTRICȚIE.

NOTĂ: 2 DOZE DE VACCIN NEAPROBAT EMA + BOOSTER APROBAT EMA => ACCEPTAT PENTRU ÎMBARCARE

(valabil doar dacă rapelul se ia la min. 28 de zile după a 2-a doză și în decurs de 6 luni de la a 2-a doză).

*Valabilitatea vaccinului trebuie să acopere până la sfârșitul croazierei

Toți pasagerii vor fi testați la îmbarcare.

Asigurarea Covid furnizata de către compania de croaziere este obligatorie.

PLF trebuie să fie completat pentru oaspeții care se îmbarcă (dacă nu sunt rezidenți în Malta), cei de tranzit și de debarcare: https://app.euplf.eu/#/

Conform noilor reglementari emise de guvernul italian, pentru a utiliza serviciul de transport cu autobuzul numai pe teritoriul italian, toți pasagerii sunt obligați să poarte o mască FFP2. Pasagerii care poartă un alt tip de mască nu vor fi acceptați în autobuz.

Începând cu 1 aprilie 2022, sunt permise excursii independente, conform cerințelor portului local, care sunt monitorizate în mod constant și supuse actualizărilor.

Călătorii de pe o navă de croazieră vor trebui să depună PLF pentru țara de destinație finală, dacă este necesar. Călătorul va trebui să completeze în sistemul electronic numele porturilor pe care le face croaziera. https://app.euplf.eu/#/

Începând cu 1 aprilie, compania nu va mai efectiua teste PCR și Antigen la bord.

 

ENG 

Be fully vaccinated 12 years or older (i.e. full set of vaccine shots received more than 14 days before the start of the cruise, vaccines accepted*: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax) + RT-PCR or Antigen test within 48 hours prior to the ship’s departure. 

*In accordance with the local countries regulations.

OR Have recovered from COVID-19 within the last 6 months + RT-PCR or Antigen test within 48 hours prior to the ship’s departure.

Guests from 2 to 11 years of age: RT-PCR or Antigen test within 48 hours prior to the ship’s departure.

Company Policy requires RT-PCR or Antigen test within 48 hours prior to the ship’s departure independently from specifics requirements of local governments.

“mix-and-match” combination are accepted upon the condition that both shots of vaccines are thoses approved (see list above).

Antigen self-test NOT ACCEPTED for Embarkation   

Pax recovered from COVID-19 with 1 shot of VACCINE are considered fully vaccinated as long as they got VACCINE or they recovered from Covid within the last 6 months (They must provide a QR code or alternatively a validating documentation)

STARTING FROM 1ST OF FEBRUARY VACCINES/COVID CERTIFICATE WILL BE CONSIDERED 

VALID WITHIN 9 MONTHS* FROM THE SECOND DOSE

ALL GUESTS WITH BOOSTER ARE EXEMPTED FROM THIS RESTRICTION. 

NOTE: 2 DOSES OF NON EMA APPROVED VACCINE +  BOOSTER EMA APPROVED => ACCEPTED FOR EMBARKATION 

(valid only if the booster is taken min. 28 days after the 2nd dose and within 6 months from the 2nd dose).

*The validity of the vaccine needs to cover up to the end of the cruise     

 Covid test at embarkation for all

Covid Insurance mandatory

PLF  is required to be completed for embarking guests (if not residents in Malta), transit and disembarking ones: https://app.euplf.eu/#/

According to the new guidelines shared by Italian Government, in order to use the transport bus service on Italian territory only, all passengers are required to wear a FFP2 mask. Passengers wearing a different kind of mask won’t be accepted on the bus.

Starting from 1st April 2022, independent excursions are allowed, according to Local ports requirements which are constantly monitored and subject to updates.

Travellers on a cruise ship, will need to submit the PLF for the final destination country if required. The traveller will have to complete in the electronic system the names of the ports that the cruise is calling. https://app.euplf.eu/#/ 

Starting from 1st April, the ship will not provide anymore PCR & Antigen tests onboard